جستجوی پیشرفته

خرید فروش، رهن و اجاره آپارتمان در تجریش تهران

فروش آپارتمان ۱۱۴ متری تجریش

قیمت کل:
۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۳۰۷
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۱۸ متری تجریش

رهن:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۵۰ متری تجریش،طبق۴،تک واحدی

رهن:
۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 4،
پارکینگ،

رهن واجاره آپارتمان ۱۰۰متری تجریش

رهن:
۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۰۰٬۰۰۰
طبقه 2،
پارکینگ،

رهن واجاره آپارتمان ۱۸۰متری تجریش،سه خواب

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان170متری تجریش،سه خواب

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
انبار،

رهن واجاره آپارتمان ۱۶۰ متری تجریش،سه خواب طبق ۵

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 5،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۰۸ متری تجریش،طبق ۱۲

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 12،
پارکینگ،
انبار،

رهن و اجاره آپارتمان ۶۰متری تجریش

رهن:
۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۱۸ متری تجریش

رهن:
۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۰۳ متری تجریش،طبقه ۱۱برج

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 11،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

رهن آپارتمان ۱۰۵متری تجریش،طبق ۱۱

رهن:
۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 11،
پارکینگ،
انبار،

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری تجریش،سه خواب

قیمت کل:
۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۲۰۰
طبقه 3،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان ۲۱۰ متری تجریش

قیمت کل:
۳۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۰
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،
تراس،

رهن آپارتمان ۹۵ متری تجریش

رهن:
۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
اجاره:
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
طبقه 1،
انبار،

فروش آپارتمان۱۷۵ متری تجریش ،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان180متری تجریش،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان160متری تجریش،سه خواب تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۶۵متری تجریش،تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،

فروش آپارتمان۱۷۰متری تجریش،سه خواب تک واحدی

قیمت کل:
۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
قیمت متری:
۱۷۵
طبقه 2،
پارکینگ،
آسانسور،
انبار،